Toddler pouring tea, Island Montessori

Toddler pouring tea, Island Montessori

 Little Scientists, Island Montessori

Little Scientists, Island Montessori

 Casa math work

Casa math work

  Toddler Play, Island Montessori

Toddler Play, Island Montessori

 Casa presentations, Island Montessori

Casa presentations, Island Montessori

  Yoga Time in the Toddler Class

Yoga Time in the Toddler Class

  Circle Time, Toddler Class

Circle Time, Toddler Class

  Outdoor Learning, Casa Class

Outdoor Learning, Casa Class

  PJ Day, Nest Class

PJ Day, Nest Class

  Intro to Football, Island Montessori

Intro to Football, Island Montessori

  Casa Class, Island Montessori

Casa Class, Island Montessori